1. അനന്തിരപ്പറ്റ്, -പാട്ടം

    1. നാ.
    2. പഴയ ഒരുതരം ഭൂവുടമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക