1. അനന്ത്യ

    1. വി.
    2. അന്തത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത
  2. അനിന്ദ്യ

    1. വി.
    2. നിന്ദിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക