1. അനന്തൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ആദിശേഷൻ
  5. വാസുകി
  6. ബലരാമൻ
 2. അന്നാദൻ

  1. നാ.
  2. വിഷ്ണു
  3. പരമാത്മാവ്
  4. അഗ്നി
 3. ആനന്ദൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ബലരാമൻ
  4. വിഷ്ണു, കൃഷ്ണൻ
  5. ബുദ്ധൻറെ (ഒരു) പ്രധാനശിഷ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക