1. അനന്ത-ദ്വാദശി

    1. നാ.
    2. ഭാദ്രപദം, മാർഗശീർഷം, വൈശാഖം ഇതിലേതെങ്കിലും മാസത്തിലെ ദ്വാദശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക