1. അനന്യജാനി

    1. നാ.
    2. അന്യജായ (മറ്റുഭാര്യ) ഇല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക