1. അനന്യതന്ത്ര

    1. വി.
    2. മറ്റൊരാളിൻറെ പ്രരണയ്ക്കു വശംവദമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക