1. അനന്യദൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരുസ്ഥലത്തും നോക്കാത്ത, ഒരിടത്തുതന്നെ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ച, ഒന്നിൽ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക