1. അനന്യപൂർവ

    1. നാ.
    2. മുമ്പ് മറ്റൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, കന്യകയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക