1. അനന്യസാധാരണ

    1. വി.
    2. അന്യസാധാരണമല്ലാത്ത, അസാധാരണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക