1. അനന്യാശ്രിത

    1. വി.
    2. അനന്യാധീന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക