1. അനന്വയം

    1. നാ.
    2. ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരം
    3. അന്വയമില്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക