1. അനന്വിത

    1. വി.
    2. അന്യോന്യബന്ധമില്ലാത്ത, ചേർച്ചയില്ലാത്ത
    3. ക്രമമില്ലാത്ത
    4. കൂടെയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക