1. അനപകരണം

    1. നാ.
    2. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരിക്കൽ, ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൽ
    3. കൊടുക്കാതിരിക്കൽ
    1. നിയമ.
    2. കരം മുതലായവ കൊടുക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക