1. അനപകാരി

    1. നാ.
    2. അപകാരം ചെയ്യാത്തവൻ, ഉപദ്രവിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക