1. അനപര

    1. വി.
    2. രണ്ടാമനില്ലാത്ത, മറ്റൊന്നല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക