1. അനപരാധൻ, -ധി

    1. വി.
    2. അപരാധം ചെയ്യാത്തവൻ, നിരപരാധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക