1. അനപസാരൻ

    1. നാ.
    2. ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൈക്കലാക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക