1. അനപായ

  1. വി.
  2. അപായമില്ലാത്ത, കുഴപ്പമില്ലാത്ത
 2. അനാപ്യ

  1. വി.
  2. അസാധ്യമായ, പ്രാപ്യമല്ലാത്ത
 3. അനപായി

  1. വി.
  2. നാശമില്ലാത്ത, ഈടു നിൽക്കുന്ന
  1. നാ.
  2. നാശമില്ലാത്തവൻ
 4. അനൂപ്യ

  1. വി.
  2. അനൂപത്തെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക