1. അനപേക്ഷം

  1. നാ.
  2. അനാസ്ഥ, ഉപേക്ഷ
  1. അവ്യ.
  2. കണക്കിലെടുക്കാതെ, ബന്ധമില്ലാതെ
  3. ഉദാസീനമായി
  4. സ്വതന്ത്രമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക