1. അനപേക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. അനാസക്തൻ, യോഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക