1. അനപേത

    1. വി.
    2. പോകാത്ത
    3. വിട്ടുകളയാത്ത, മാറ്റം വരുത്താത്ത
    4. ചേർന്ന
    5. വ്യതിചലിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക