1. അനഭിധ്യേയ

    1. വി.
    2. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഗണിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക