1. അനമിത്ര

    1. വി.
    2. ശത്രുവില്ലാത്ത, ശത്രുവല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക