1. അനമൻ

  1. നാ.
  2. ബ്രാഹ്മണൻ
 2. അനിമാന

  1. വി.
  2. അളവില്ലാത്ത, അപരിച്ഛിന്നമായ
 3. അനുമൻ

  1. -
  2. ഹനുമാൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക