1. അനലങ്കൃത

    1. വി.
    2. അലങ്കരിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക