1. അനലുക, അനരുക

    1. ക്രി.
    2. ചൂടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക