1. അനവച്ഛേദക

    1. വി.
    2. അതിരില്ലാത്ത, അളവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക