1. അനവച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. ഇത്രയെന്നു കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത, നിർവചിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക