1. അനവദ്യ1

  1. വി.
  2. ദോഷരഹിതമായ, കുറ്റം പറയാനാവാത്ത
 2. അനവദ്യ2

  1. നാ.
  2. കന്യക
  3. ഒരു അസുരസ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക