1. അനവധാരിത

    1. വി.
    2. നിർണയം ചെയ്യപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക