1. അനവബ്രവ

    1. വി.
    2. അപവാദമില്ലാത്ത, ദൂഷ്യം പറയാനില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക