1. അനവരതം

    1. അവ്യ.
    2. നിറുത്തില്ലാതെ തുടർച്ചയായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക