1. അനവരാർധ്യ

    1. വി.
    2. അപ്രധാനമല്ലാത്ത, മുഖ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക