1. അനവലോഭനം

    1. നാ.
    2. ഗർഭം അലസിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മൂന്നാം മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണകർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക