1. അനവസരം

  1. നാ.
  2. അനുചിതമായ സമയം
  3. അവസരമില്ലായ്ക, സ്ഥാനം തെറ്റിയത്
 2. അനുവാസരം

  1. അവ്യ.
  2. ദിവസം തോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക