1. അനവസാദം

    1. നാ.
    2. ക്ഷീണമില്ലായ്മ, ഊർജസ്വലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക