1. അനവസ്കര

    1. വി.
    2. അവസ്കരം (അഴുക്ക്) ഇല്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക