1. അനവസ്ഥിത

    1. വി.
    2. അവസ്ഥയില്ലാത്ത
    3. അവസാനമില്ലാത്ത
    4. വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയ
    5. വിശ്വസ്തതയില്ലാത്ത, സന്മാർഗനിഷ്ഠയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക