1. അനവസ്ഥ1

  1. വി.
  2. അവസ്ഥയില്ലാത്ത, അവസാനമില്ലാത്ത
 2. അനവസ്ഥ2

  1. നാ.
  2. സ്ഥിരതയില്ലായ്മ, ഉറപ്പില്ലായ്മ
  3. ദുർവൃത്തി
 3. അന്വസ്ത

  1. വി.
  2. എറിയപ്പെട്ട
 4. അനവസിത

  1. വ.
  2. അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത
  3. തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
 5. അനുവസിത

  1. വി.
  2. വസ്ത്രം ധരിച്ച
  3. വസ്ത്രങ്ങൾ ചേർത്തുകെട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക