1. അനവാപ്ത

    1. വി.
    2. ലഭിക്കാത്ത
  2. അനവാപ്തി

    1. നാ.
    2. കിട്ടായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക