1. അനവാപ്തി

    1. നാ.
    2. കിട്ടായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക