1. അനവാപ്യ1

    1. വി.
    2. പ്രാപ്യമല്ലാത്ത
  2. അനവാപ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. പ്രാപിക്കാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക