1. അനവേക്ഷക

  1. വി.
  2. പരിഗണിക്കാത്ത, ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത
 2. ആന്വീക്ഷികി

  1. നാ.
  2. തർക്കശാസ്ത്രം, ന്യായശാസ്ത്രം
  3. ആത്മവിദ്യ
  4. സാങ്ഖ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക