1. അനവ്രതൻ

    1. നാ.
    2. അവ്രതനല്ലാത്തവൻ, ജൈനഭിക്ഷുക്കളിൽ ഒരു വിഭാഗം, പേരിനു ചില വ്രതങ്ങളുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക