1. അനവ1

  1. വി.
  2. പുതിയതല്ലാത്ത, പഴയ
 2. അനവ2

  1. -
  2. അന്, അവ എന്നീ ഉപസർഗങ്ങളുടെ സം യുക്തം, ആക്ഷേപം താങ്ങ് കുനിവ് അറിവ് ഇത്യാർഥങ്ങൾ.
 3. ആനവ

  1. സ.നാ.
  2. ആയവ, "ആനത്" എന്നതിൻറെ ബഹുവചനം
 4. അണ്ണാവി

  1. നാ.
  2. ഗുരു, അധ്യാപകൻ
  3. നാട്യാചാര്യൻ, നട്ടുവൻ
  4. മൂത്തസഹോദരൻ
  5. പരദേശി ബ്രാഹ്മണരെ ബഹുമാനമായി വിളിക്കുന്ന പേർ
 5. അണ്ണാവ്

  1. നാ.
  2. അണ്ണാക്ക്
 6. അനു(വ്)2

  1. നാ.
  2. അനുവാദം
 7. ആണവ

  1. വി.
  2. അണുവിനെ സംബന്ധിച്ച, അണുവായ, വളരെ ചെറുതായ
 8. അണവ്

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം
  3. അടുത്തുചെല്ലൽ
  4. അടുപ്പം
  5. ബന്ധം, ചാർച്ച
  6. ഇണക്കം
 9. അനു(വ്)1

  1. നാ.
  2. അനുവാദം
 10. അണിവ്

  1. നാ.
  2. അലങ്കരിക്കൽ, അണിയൽ
  3. അലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക