1. അനശ്വര

    1. നാ.
    2. നശ്വരമല്ലാത്ത, നശിക്കാത്ത
  2. അനീശ്വര

    1. വി.
    2. നാഥനില്ലാത്ത, ഈശ്വരനെ സംബന്ധിക്കാത്ത; നാസ്തികനായ; അധികാരമില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക