1. അനഹംകൃതി

    1. നാ.
    2. അനഹങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക