1. അനഹങ്കാരം

    1. നാ.
    2. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക