1. അനാകാലഭൃത്യൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷാമം കാരണം ദാസ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക