1. അനാക്രാന്ത

    1. വി.
    2. എതിർക്കപ്പെടാത്ത
    3. ആക്രമിക്കപ്പെടാത്ത
    1. നാ.
    2. കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, ചെറുവഴുതിന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക